Contacts

Management company «USPIKH»

Business Center  «Ilyinskiy»
8, Ilyinskaya str.,
Kyiv, 04070,
Ukraine
Tel. +38 (044) 495-24-55
Fax +38 (044) 495-24-45

Trading Company «USPIKH»

Business Center  «Ilyinskiy»
8, Ilyinskaya str.,
Kyiv, 04070,
Ukraine
Tel. +38 (044) 425-44-22
Fax +38 (044) 425-64-44

Ltd. “Elevator” USPIKH Rakitnoe “
Str. Teleshovskaya, 24
village. Rakitnoe, Rokytne Raion, Kiev Oblast,
Kiev region., Ukraine 09600
Tel. +38 (044) 222-79-77